Q&A

Wat is Green GRP?
Het uitzenden van reclame veroorzaakt CO2-uitstoot. Green GRP biedt adverteerders de mogelijkheid om de individuele CO2-uitstoot van een campagne inzichtelijk te maken en te compenseren. In samenwerking met ClimatePartner wordt de ecologische voetafdruk berekend en geneutraliseerd via gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten. De berekening van de CO2-uitstoot en de compensatie daarvan wordt uitgevoerd door ClimatePartner. Mediaplus helpt bij het berekenen van de relevante prestatiewaarden van de campagnes.

Waarom doet Mediaplus dit?

Duurzaamheid is zowel bij de overheid, bedrijven als consumenten een steeds belangrijker onderwerp. In vele branches wordt er ook al actie ondernomen om processen klimaatneutraal te maken, echter in de marketing communicatiebranche was er nog geen mogelijkheid om de CO2-uitstoot inzichtelijk te maken. Vanuit dit idee is de Green GRP geboren en het biedt de mediawereld de mogelijkheid haar steentje bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Er ligt hier een enorm potentieel, aangezien de uitstoot veroorzaakt door de 4,5 miljard euro netto mediabestedingen groot is. De tool wordt gratis aangeboden en is toegankelijk voor de hele markt.

Hoe werkt de Green GRP precies?
Green GRP biedt adverteerders de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van huidige of toekomstige campagnes te berekenen en te compenseren. Als een adverteerder besluit om hun reclamecampagnes klimaatneutraal te maken, wordt hij als deelnemer bij ClimatePartner geregistreerd. Na een campagneperiode ontvangt ClimatePartner de betreffende prestatiewaarden van de campagne. ClimatePartner gebruikt een model om de CO2-uitstoot en de bijbehorende kosten voor compensatie te berekenen. Met het door ClimatePartner geleverde verslag kan de adverteerder zien wat de grootste emissieveroorzakers zijn en waar ruimte is voor reductiemaatregelen. ClimatePartner zorgt er vervolgens voor dat de compensatie plaatsvindt met een door de klant geselecteerd klimaatbeschermingsproject. De opdrachtgever ontvangt van ClimatePartner een certificaat voor de klimaatneutrale campagne en kan het label "Carbon neutral advertising campaign" gebruiken.

Is de Green GRP alleen beschikbaar bij Mediaplus?
Nee. De Green GRP is een branche-wijd initiatief dat open staat voor alle marktpartijen met als doel de CO2-uitstoot van campagnes te berekenen en te compenseren door middel van gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten. De berekeningsmodellen voor de verschillende mediatypes worden ter beschikking gesteld voor alle geïnteresseerde marktpartners.

Hoe wordt de CO2-uitstoot van de campagnes berekend?
In principe verdeelt ClimatePartner de totale uitstoot altijd over verschillende categorieën waarbinnen de uitstoot wordt veroorzaakt. In het geval van drukwerk omvat dit het drukwerk, de distributie en de productie (bv. creatie tijdens een fotoshoot, digitale verwerking, enz.). Achter elke emissieberekening zitten factoren uit wetenschappelijke databases die helpen de gegevens te vertalen naar CO2-uitstoot.

Werkt de Green GRP voor alle mediumtypen?
Met de Green GRP kan de volledige campagne klimaatneutraal worden gemaakt. Ongeacht het mediumtype en bij welk mediabureau de reclame wordt ingekocht. ClimatePartner heeft de rekenmodellen voor alle relevante kanalen ontwikkeld in samenwerking met Mediaplus en de mediapartners.

Hoe kan een bedrijf het CO2 uitstoot van zijn mediacampagne vermijden of reduceren?
Door het gebruik maken van de Green GRP tool krijgt een bedrijf inzicht in de CO2 uitstoot van zijn (huidige of toekomstige) reclamecampagne. Op basis van de resultaten kan het bedrijf kiezen voor een minder emissierijke strategie voor zijn volgende reclamecampagnes.

Hoeveel moeten bedrijven betalen voor klimaatneutraliteit?
De kosten hangen af van de grootte van de campagne en de ingezette kanalen. De compensatie van een ton CO2 kost tussen 12 en 22 euro (januari 2022), afhankelijk van het klimaatbeschermingsproject. ClimatePartner bepaalt de exacte bedragen. Om een geschatte waarde te geven: Wij gaan ervan uit dat er, voor het compenseren van de CO2-voetafdruk van een volledige campagne, ongeveer 0,4 tot 0,8 procent van het gebruikte campagnebudget (netto) bij komt.

Hoe wordt gegarandeerd dat het geld echt in klimaatactie wordt geïnvesteerd?
Voor een transparante communicatie is het van cruciaal belang dat de klimaatneutraliteit duidelijk kan worden getraceerd. Daarom verstrekt ClimatePartner voor elke klimaatneutrale reclamecampagne een certificaat en een label met een uniek ID-nummer. De klimaatbeschermingsprojecten, die volgens internationale normen zijn getest en gecertificeerd, zorgen aantoonbaar voor CO2-besparing. Extra zekerheid wordt gegarandeerd door het TÜV-Austria-gecertificeerde proces van ClimatePartner voor de compensatie van CO2-uitstoot. De projecten bevorderen ook de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) als opgesteld door de Verenigde Naties, zoals de bestrijding van armoede of de verbetering van de levensomstandigheden in opkomende landen en ontwikkelingslanden.

Komt elk bedrijf in aanmerking voor het project?
ClimatePartner werkt met klanten uit alle sectoren. We zijn ons er allemaal van bewust dat niet elk bedrijf onmiddellijk hun bedrijfsmodel kan veranderen, zeker niet als het bijvoorbeeld steenkool of olie produceert en verkoopt, en dus momenteel nog klimaatschadelijke technologieën promoot. Met de Green GRP willen we echter alle sectoren de kans geven zich in te zetten voor klimaatbescherming.

Hoe gaan we om met bezorgdheid over greenwashing?
Compensatie van CO2-emissies is een belangrijke stap in de holistische aanpak van klimaatbescherming, naast vermijding en reductie. Er zijn niet veel alternatieven als we het doel willen bereiken om de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C te beperken. Het is op dit moment simpelweg niet mogelijk om zonder uitstoot reclamecampagnes te realiseren. Klimaatneutraliteit is dus een aanvullende en noodzakelijke maatregel als we het klimaat nú willen beschermen.

Wat is klimaatneutraliteit?
Bedrijven, processen en producten zijn klimaatneutraal als hun CO2-uitstoot is berekend en gecompenseerd door internationaal erkende klimaatbeschermingsprojecten te ondersteunen. Compensatie van CO2-emissies is een belangrijke stap in de holistische aanpak van klimaatbescherming, naast vermijding en reductie. Broeikasgassen zoals CO2 zijn gelijkmatig verdeeld in de atmosfeer, dus hun concentratie is overal op aarde ongeveer gelijk. Daarom is het voor de mondiale broeikasgasconcentratie en het broeikaseffect niet van belang waar op aarde de emissies worden veroorzaakt of vermeden. Emissies die ter plaatse niet kunnen worden vermeden, kunnen dus worden gecompenseerd door klimaatbeschermingsprojecten elders.

Wat is een klimaatbeschermingsproject?
Klimaatbeschermingsprojecten leveren een doorslaggevende bijdrage aan de bestrijding van de opwarming van de aarde doordat zij aantoonbaar broeikasgassen besparen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door bosbescherming, herbebossing of de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast bevorderen klimaatbeschermingsprojecten de duurzame ontwikkeling in de projectlanden, bijvoorbeeld door de voorziening van schoon drinkwater te verbeteren of de lokale infrastructuur uit te breiden. Een wereldwijd erkende maatstaf voor het meten van dergelijke positieve effecten zijn de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de VN. Deze variëren van armoedebestrijding en honger, onderwijs of werkgelegenheid tot de verspreiding van schone en betaalbare energie. Elk klimaatbeschermingsproject van ClimatePartner draagt bij tot meerdere van deze doelstellingen. Soms is het bijkomende effect zelfs zo groot dat het in de kern eigenlijk ontwikkelingsprojecten zijn met een klimaatbeschermend effect - en niet omgekeerd.

Aan welke criteria moet een klimaatbeschermingsproject voldoen?
Klimaatbeschermingsprojecten moeten voldoen aan internationaal erkende normen. Om aan te tonen dat aan de criteria wordt voldaan, worden de projecten gecertificeerd en gecontroleerd volgens strikte normen, bijvoorbeeld de zogenaamde "Gold Standard" of de "Verified Carbon Standard" (VCS). De certificering vereist dat aan de vier criteria voor klimaatbeschermingsprojecten (additionaliteit, geen dubbeltelling van besparingen, permanente besparingen, onafhankelijke verificatie) wordt voldaan. Eén van de belangrijkste eisen is dat de projecten daadwerkelijk aanvullende klimaatbeschermingsmaatregelen zijn en dat de bijdrage aan de vermindering van CO2 in de atmosfeer duidelijk meetbaar is. Er wordt gegarandeerd dat de bespaarde CO2-emissies slechts één keer zullen worden gebruikt om CO2-emissies te compenseren en dat de overeenkomstige certificaten zullen worden gereserveerd. Dit gebeurt via officiële registers.

Waarom zijn er nauwelijks internationaal erkende projecten in de EU?
Certificering vereist dat aan de vier criteria voor klimaatbeschermingsprojecten (additionaliteit, geen dubbeltelling van besparingen, permanente besparingen, onafhankelijke verificatie) wordt voldaan. Voor projecten in de EU vormen met name de criteria van additionaliteit en dubbeltelling een grote hindernis. Aan het additionaliteitscriterium wordt bij veel projecten in de EU niet voldaan, omdat er al diverse steunprogramma's voor de uitbreiding van duurzame energiebronnen of de verhoging van de energie-efficiëntie bestaan, die ervoor zorgen dat deze projecten economisch aantrekkelijk zijn. Aan het criterium van dubbeltelling kan alleen worden voldaan als ervoor wordt gezorgd dat de besparingen die met een project worden bereikt, niet reeds elders worden meegerekend. Besparingen die in de EU worden gerealiseerd, hebben doorgaans een rechtstreeks positief effect op de nationale broeikasgasbalans van een land en dragen zo bij tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen van het betrokken land en de EU. Zij kunnen derhalve niet worden gecertificeerd als extra besparingen voor CO2-compensatie in het kader van vrijwillige klimaatbescherming.

Waarom zijn projecten in ontwikkelingslanden bijzonder nuttig?
Aangezien broeikasgasemissies gelijkmatig over de atmosfeer zijn verdeeld, is het voor het klimaat niet van belang waar de emissies worden veroorzaakt of bespaard. De kosten van CO2-vermijding zijn in ontwikkelingslanden verhoudingsgewijs laag. Dit betekent dat CO2 efficiënter wordt bespaard dan in geïndustrialiseerde landen. Naast de besparing van CO2-uitstoot leveren klimaatbeschermingsprojecten in opkomende landen en ontwikkelingslanden andere positieve ontwikkelingsbijdragen, bijvoorbeeld betere gezondheidsomstandigheden, nieuwe banen of onderwijskansen voor de bevolking in de projectregio's. De overdracht van schone technologieën maakt schone ontwikkeling in de projectregio's en het "overslaan" van klimaatschadelijke technologieën mogelijk.